Semalt, Seo gözleg motory optimizasiýasy barada hemme zady aýdýar

Gözleg motory optimizasiýasyny gurşap alýar. Bu gün bu gyzgyn mowzuk bilen baglanyşykly hemme zady öwrenip bilersiňiz! SEO näme? SEO-nyň peýdalary näme? SEO-da haýsy adalgalar aýlanýar? SEO-ny kim öwrenip we ulanyp biler? Bu makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow ýokarda ýazylan ähli soraglara jogap bermäge synanyşýar.

SEO näme?

Haçan-da bir adam gözleg motoryna açar söz (islendik mowzuk ýa-da talap) girizilende (Google, Bing, Yahoo we ş.m. bolup biler) dürli gözleg netijelerini alýar. Bolşy ýaly, bu SEO (gözleg motory optimizasiýasy) emele getirýär we köplenç gözleg netijesiniň birinji sahypasyndaky reýtinge aýlanýar.

SEO näme üçin möhüm?

Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde reýting hemme zady aňladýar. Millionlarça sahypa siziň ünsüňiz üçin bäsleşýär, diňe birinji sahypada ýerleşdirilenler gowy girdeji gazanýarlar. Diňe mantykly boluň; earther ýüzünde gözleg netijeleriniň ýüzlerçe sahypasyny geçmäge kimiň wagty bar? Kim? Bu SEO zerurlygyny düşündirýär.

SEO-nyň peýdalary näme?

Şübhesiz, SEO-ny amala aşyrmagyň iň uly artykmaçlygy, has dogrusy, web sahypaňyz üçin döredýän organiki traffik (tölegsiz ýa-da tebigy). Web traffigini artdyranyňyzda, önümleriňiz we / ýa-da hyzmatlaryňyz has köp tomaşaçy tarapyndan görülýär, bu bolsa öwrülişigiň, şeýle hem girdejiniň artýandygyny aňladýar.

SEO kim üçin niýetlenendir?

Göçme manyda hemmeler üçin niýetlenendir. Gözleg motory optimizasiýasynyň mehanikasy birneme çylşyrymly bolsa-da (web esasly algoritm hakda pikir edip bilersiňizmi), esaslara düşünmek WordPress blogyňyza ýa-da web sahypaňyza täsinlikler döredip biler. Daş-töweregiňize göz aýlaň we mugt SEO okuwyny hödürleýän ýüzlerçe platformany görersiňiz. Olary äsgermezlik etmäň. Web sahypaňyz uly ligada goşulsa, SEO hünärmenini işe alyp bilersiňiz.

SEO bilen baglanyşykly adalgalary bilmeli

1. Ak şlýapa SEO - bu diňleýjileri göz öňünde tutup, web sahypasynyň jikme-jik optimizasiýasyna degişlidir. Ak şlýapa SEO-nyň pikiri ýönekeý; diňleýjileri nädogry sürtmäň, sahypalaryňyzy spam diýip bellemäň. Abraýly bolmak üçin mümkin bolan ähli zady edip, ynamyny saklaň.

2. Gara şlýapa SEO - muny ak şlýapa SEO-nyň tersi diýip pikir edip bilersiňiz. Ak şlýapa tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekýän bolsa, gara şlýapa üns bermeýär. Çalt göz aýlamak, bu usul bilen meşgullanýan adamlaryň web sahypalaryny köplenç spam diýip habar berýändiklerini görkezýär. Olaryň köplenç reýtingi pes, ýöne şonda-da gowy pul gazan. Ikinji orunda durýan beýleki zatlar bilen birine çalt reýting almaga kömek edýär.

3. Sahypadaky SEO: ýazgylaryňyzdaky hemme zady düzýär. Meta bellikleri, sözbaşylar, URL gurluşy, alt tekst (surat faýllary üçin), ýükleniş tizligi, baglanyşyklar, iberilen mazmunyň hili we ş.m. bolup biler.

4. Sahypadan daşary SEO: bu domen ygtyýaryny göz öňünde tutýar. Bu ýerde domeniň ýaşy, meşhurlygy we şuňa meňzeş faktorlar göz öňünde tutulýar.

SEO üçin dostlukly ýazgylary ýazmak boýunça käbir maslahatlar:

  • açar sözler boýunça gözleg
  • ýokary gözleg göwrümi we pes bäsdeşlikli açar sözleri gözläň
  • baglanyşyk goşuň
  • dogry meta beýany ulanyň

mass gmail