Marketing strategiýalary we Semalt-dan bäsdeş derňewiniň mysallarySEO agentligi ýa-da ştatdan daşary SEO dolandyryjysy bolanyňyzda, onlaýn işleriň köpüsi görünmek üçin hyzmatlaryňyza ýüzlenýär. Şeýlelik bilen, bu tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin müşderiniň web sahypasyny we bäsdeşlerini düýpli seljermek zerurdyr. Bu, bäsdeşleriňiziň näme edýändiklerini we işiňiziň maddy hal-ýagdaýyna nähili howp salýandygyny bilmek üçin möhüm taktika.

Bu ähli SEO-nyň esasyny düzýär we hünär taýdan edilmeli. Şeýlelik bilen, müşderiňiziň sahypasy we bäsdeşleri barada takyk maglumat almak üçin bu derňewiň degişli SEO guraly bilen edilmelidigini bilmek möhümdir.

Bu gollanmada nädip gowy derňew geçirip biljekdigiňizi we hakyky maglumatlary almak üçin dogry guralyňyzy açarys.

Dogry bäsdeş derňewini nädip etmeli

Işiňiz müşderiňiziň işine ýakyn ýa-da meňzeş islendik adam bilen tanyşyň we soňra bäsdeşlik derňewini geçiriň.

Bu derňew doly kanuny, sebäbi köpçülige elýeterli az mukdarda maglumat ýygnaýarsyňyz. Bäsdeşleriňiziň her biri barada maglumat tapmak üçin Google ýaly gözleg motoryny ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, has çalt gitmek we hakyky maglumat almak üçin a salgylanma guraly. Aşakda görüp boljak bäsdeş derňewini geçirmek üçin mysallar we ädimler bar.

1. Bäsdeşleriňizi tanaň, olar nähili?

Ilki etmeli zat, ilki bilen bäsdeşleriňiziň görnüşini kesgitlemek.
Bu bäsdeşler, siziňki bilen meňzeş däl ýa-da potensial müşderileriň sizi saýlamagynyň öňüni alyp biljek kärhanalary öz içine alýar. Ine, bilmeli bäsdeşleriň iki görnüşi.
 • Göni bäsdeşler
Göni bäsdeşler birmeňzeş önüm ýa-da hyzmat hödürleýän kärhanalardyr. Mysal üçin, ätiýaçlandyryş kompaniýasy bolsaňyz, göni bäsdeşiňiz başga ätiýaçlandyryş kompaniýasydyr.

Göni bäsdeşler barada takyk maglumat, önümiňiziň artykmaçlyklaryny görkezmegi aňsatlaşdyrar.
 • Gytaklaýyn bäsdeşler
Gytaklaýyn bäsdeşler şol bir hyzmatlary hödürlemeýän, ýöne alternatiw usullar bilen şol bir zerurlyklary kanagatlandyrýanlardyr. Mysal üçin, girýän kompaniýaňyz bankdyr.

Şeýlelik bilen, gytaklaýyn bäsdeşiňiz onlaýn töleg hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýa. Maliýe hyzmatlarynyň, esasanam köp adamyň ulanmaga gyzyklanýan onlaýn tölegleriniň amatlylygyny hödürlärler.

Gytaklaýyn bäsdeşler baradaky maglumatlar, öz ugruňyzyň başynda durmagyň täsirli ýollaryny tapmaga kömek eder.

Kimiň bäsdeş bolup biljekdigini bilenden soň, iň gowy 10 kompaniýany ýygnamaga synanyşyň. Bu ýerde “ýokarky” ýa-da tehnologiýany, ulanyjylaryň sanyny ýa-da satuw sanyny aňladýar. Mundan başga-da, Google-da işiňize meňzeş önümiň görnüşini gözlemek arkaly bäsdeşleriňiziň kimdigini kesgitleýärsiňiz.

Google gözleginden başga-da, dogry maglumatyň bardygyna göz ýetirmek üçin beýleki gurallary hem ulanmaly. Mysal üçin Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli göni ýa-da gytaklaýyn bäsdeşler bolsun, bäsdeşleriňiz hakda zerur maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnap bilersiňiz.

Şeýle hem Bu gural, analiz materialy hökmünde ulanyp boljak kompaniýanyň käbir maglumatlaryny alyp bilersiňiz. Şeýle hem haýsy traffigiň kompaniýa ýa-da web sahypasyna iň köp goşant goşýandygyny görüp bilersiňiz.

2. Bäsdeşleriňiziň sosial media strategiýalaryna gözegçilik ediň

Bäsdeş seljermesiniň indiki mysaly, bäsdeşleriň sosial mediany nähili ulanýandyklaryna seretmekdir.

Sosial media häzirki wagtda iň möhüm marketing gurallarynyň birine öwrüldi. Marka habardarlygyny, müşderileriň gatnaşygyny, web sahypasynyň traffigini we hatda satuwdan öwrülişigi ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Bäsdeşleriň sosial mediýasyna gözegçilik etmek, bäsdeşlik strategiýasyny düzeniňizde size köp kömek edip biler. Ulanylýan sosial mediýanyň görnüşleri, hödürlenýän mazmun görnüşleri, müşderileriň bäsdeşleriň sosial mediýasyna gatnaşmagy ýaly mümkin boldugyça jikme-jik maglumat alyň.

Bu maglumatlar bilen, täze potensial müşderileri çekmek üçin sosial mediýada iň oňat strategiýany düzüp bilersiňiz.

3. Bäsdeşleriň önümi nädip satýandyklaryny derňäň

Bäsdeşleriňiziň kimdigini bilenden soň, indiki ädim önümlerini ýa-da hyzmatlaryny satmak üçin ulanýan mazmunyny seljermekdir.

Önümlerini satmagyň usuly bilen bäsdeş seljermäniň bir mysaly, haýsy mazmuny ulanýandyklaryna seretmekdir. Diňe blog ýazgylaryna ýa-da elektron kitaplar, wideolar, podkastlar, press-relizler, täzelikler, mysallar, webinarlar we ş.m.

Haýsy mazmuny ýasaýandyklaryny bilmek bilen, her mazmunyň hilini kesgitläp, özüňiz bilen deňeşdirip bilersiňiz. Haýsy mazmunyň bäsdeşleriňizde täsirli bolandygyny görüp bilersiňiz, ýöne sizde ýok we haýsy strategiýalary ulanýarlar.

4. Bäsdeşleriň SEO gurluşlaryna üns beriň

Şeýle hem bäsdeşleriň ulanýan SEO gurluşyna üns bermeli. Bäsdeşleriňiziň bloglary bar bolsa hasam beter.

Bäsdeşler tarapyndan ulanylýan SEO gurluşynyň bäsdeş seljermesiniň mysallaryny H1 belliklerinde, sahypa atlarynda, içerki baglanyşyklarda, surat alt tekstinde we bäsdeşleriňiziň blog URL gurluşlarynda görmek bolýar. Mundan başga-da, haýsy açar sözleriň ulanylýandygyna üns beriň.

5. Bäsdeşiň mazmun marketingine gatnaşmagyň derejesini derňäň

"Mazmuna gatnaşmak" hakda köplenç eşiden bolsaňyz gerek. Gatnaşyk, bäsdeş mazmun marketinginiň gowy işleýändigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin çäre bolup biler.

Gatnaşyk derejesini bilmek beýle kyn däl. Diňe teswirleri, bäsdeşleriň alýan paýlaryny we halanýanlaryny görmeli. Ondan soň şu zatlaryň käbirini seljermeli:
 • Haýsy mazmun iň köp gyzyklanýar?
 • Tomaşaçylaryň teswirleri hakda, oňynmy ýa-da otrisatelmi?
 • Mazmuny çekmek nukdaýnazaryndan haýsy sosial media iň gowusy?
Bäsdeşleriňiziň sosial mediýadaky hastaglary we gatnaşygy artdyrjak düwmeleri görmegi ýatdan çykarmaň.

Mundan başga-da, bäsdeşleriňiziň sosial mediýada jemgyýetiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilip bilersiňiz. Ondan soň, jemgyýetiňiziň näderejede uludygyny we şol jemgyýetiň agzalarynyň ýeterlik derejede işjeňdigini ýa-da ýokdugyny seljerip bilersiňiz.

6. Şeýle hem bäsdeşler tarapyndan ulanylýan tölegli marketing kanallaryny derňäň

Marketing çärelerini amala aşyrmakda bäsdeşleriňiz tölegli marketing hem edip bilerler. .Agny, tölegli esasda amala aşyrylýan marketing işleri. Ulanylýan kanallar, “Facebook Advertising”, “Twitter Advertising” ýa-da Esasy Pikir Liderini (KOL) işe almak ýaly dürli bolup biler.

Bu kanallary derňemek üçin “Facebook” mahabat kitaphanasyna we “Twitter Advertising” -e girip bilersiňiz. Aljak maglumatlar gaty çäkli bolsa-da, haýsy mahabatlaryň bäsdeşler tarapyndan dolandyrylýandygy we haýsy nomerde maglumat alyp bilersiňiz.

7. Bäsdeşleriň önümleriniň bahalaryny bilmek

Bahalar strategiýasy biznesiň möhüm tarapy we köplenç artykmaçlykdyr. Şonuň üçin indiki bäsdeş derňew strategiýasy, bahalaryň özleri tarapyndan kesgitlenýändigini we bu önümleriň üsti bilen müşderileriň nämä mätäçdigini anyklamakdyr. Adalatly bahany kesgitlemek üçin aşakdakylary kesgitläp bilersiňiz:

Müşderileriň pes, orta ýa-da ýokary ykdysadyýetden gelýändigini anyklamak. Upperokarky gatlakdan bolsa, ýokary hilli gymmat önümleri satyn almakda kynçylyk ýok diýmekdir.

Önüm öndürmek üçin zerur çykdajylary bilip, önümiň satuw bahasyndan has gymmat bolmagyna ýol bermäň, ýogsam ýitirýändigiňizi aňladýar.

Achieveetilmeli girdeji maksadyny bilmek

Bäsdeşlik bahasy bolan önümleriň gaty gymmat däldigini we gaty arzan däldigini, ýöne has gowy hilli bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň, käwagt alyjylar halaýarlar.

8. SWOT derňewini geçiriň

Bäsdeşlik derňewi geçirilende, SWOT derňewini endik ediniň (Güýçler, gowşak taraplar, mümkinçilikler we howplar).

Bäsdeşlik strategiýalaryny düzmek barada düşünje almak üçin bäsdeşleriňiziň güýçli, gowşak taraplaryny, mümkinçiliklerini we howplaryny bellemeli.

Gollanma hökmünde birnäçe soragy ulanyň, meselem:
 • Bäsdeşleriňizi has gowulaşdyrýan zat (önümler, mazmun marketingi, sosial media we ş.m.).
 • Bäsdeşleriňiziň artykmaçlygy nirede?
 • Olaryň gowşak taraplary näme?
 • Siz näme bilen beýik?
 • Haýsy ugurlarda bu bäsdeşi howp hökmünde kabul edip bilersiňiz?
 • Bazarda bäsdeşleriňiziň kesgitlän mümkinçilikleri barmy?
Indi, ýokardaky ýaly bäsdeşleri seljermek üçin ädim ädenden soň, bäsdeşleriňizden has ýokary bolmak üçin haýsy taraplary ösdürmelidigiňizi görmegiň wagty geldi.

Şeýle derňew geçirmek üçin indi ulanmaly dogry guralyňyzy tapyň

Gowy bäsdeşlik derňewi geçirmek üçin şu wagta çenli 8 ýoly jikme-jik görkezdik. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, SEO-da şeýle möhüm meseläni ýerine ýetirmek üçin ýeterlik gural zerurdyr. Netijeli we örän çalt işlemäge mümkinçilik berýän ýeke-täk ýol. SEO guralyny ulanmak siziň üçin täze däl. Şeýle-de bolsa, ünsüňizi bir tarapa çekmek isleýärin. Google-dan 3 ýyl ozal ýa-da 5 ýyl ozal talaplaryň häzirki wagtda birmeňzeş däldigi bilen ylalaşýarysmy?

Jogap düýbünden hawa we maňa başgaça aýdarys öýdemok. Şeýlelik bilen, bäsdeşlik artýandygy sebäpli talaplaryň artýandygyny bilmelisiňiz.

Bularyň hemmesi siziň we meniň aramyzda düşnükli bolansoň, gurallar hakda gürleşeliň.

Hakykatdanam, 3 ýa-da 5 ýyl ozal döredilen SEO gurallary şol döwrüň talaplaryna laýyklykda döredildi. Indi ýagdaýlar köp ösdi we bu gurallar häzirki bazar talaplaryna çydap bilmez.

Şeýlelik bilen, häzirki bazar talaplaryna laýyk gelýän döwrebap gural almaly.

Onsoň, muny nädip etmeli?

Asla alada etme! Semaltyň hünärmenleri bu soraga eýýäm bagyşlanan SEO dolandyryş paneli atly SEO guralyny döretmek arkaly jogap berdiler. Bu gural netijeliligi, öndürijiligi we tizligi birleşdirýär we häzirki SEO talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.

Bu guraly düşündirip, bu guralyň üç aýratynlygyny hödürläýin. Soň bolsa, soňundan galan köp sanly aýratynlygy açmaga rugsat bererin.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli näme?

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli (DSD) giňişleýin domen analitikasy we SEO barlag platformasy bolup, domeniňizde nol bahasy bilen işledilip bilner. Müşderileriňize öz markaňyzyň aşagyndaky ösen analitika hyzmatlaryny bermäge mümkinçilik berer. Bu guralyň diňe gysga kesgitlemesi. Indi beýlekileriň arasynda 3 aýratynlygy tapmaga geçeliň.

Google SERP derňewi

DSD-e girizilen bu aýratynlyk, müşderileriňize Google SERP-de web sahypasynyň ýerlerini, TOP sahypalaryny we tertipleşdirilen açar sözleri görkezmäge mümkinçilik berýär. Bu aýratynlygyň aýratynlygy, bäsdeşleri seljermek üçin uly ukybynyň bolmagydyr. Gysga wagtyň içinde zerur ýerdäki esasy bäsdeşleri ýüze çykarýar. Mundan başga-da, olaryň traffigi döredýän açar sözleri barlaýar we mahabat strategiýasy barada anyk düşünje berýär.

Tehniki SEO barlagy

Bu ajaýyp guralyň bäsdeşlik artykmaçlyklaryndan biri, onda doly web sahypasyny seljermekdir. DSD bilen, tehniki barlagdan we tizlik synagyndan başlap, göçürme barlagyna çenli hemme zady ýerine ýetirip bilersiňiz. Bularyň hemmesini sanlyja minutda edip bolýar. Müşderileriňiz muny gowy görerler!

SEO hasabatlary

Hasabat merkeziniň guraly, innowasiýa gönükdirilen aýratyn SEO dolandyryş panelimiziň başga bir aýratynlygy. Bu aýratynlyk bilen, müşderileriňiziň her biri üçin hasabat gowşuryş grafiklerini döredip bilersiňiz. Bu guralyň işiňiz üçin peýdasy jedelsiz, sebäbi müşderileriňize logotipiňiz we markaňyz bilen doly SEO hasabatlaryny bermäge mümkinçilik berýär.

14 günlük mugt synag alyň

Berlen bu üç aýratynlyk, diňe kiçijik bir bölegi Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Şeýlelik bilen, bu gural bilen tanyşmak we tanyşmak üçin 14 boş günüňiz bar. Üns beriň: bu 14 günüň dowamynda adaty paketiň ähli artykmaçlyklary we aýratynlyklary bolar.

Şeýle-de bolsa, soraglaryňyz bar bolsa, bizden soraň! Size kömek etmek biziň üçin hoşal bolar!

mass gmail